VEELGESTELDE VRAGEN OVER AMBULANTE ACTIVITEITEN

Wanneer is de wetgeving van toepassing?

De vragen werden individueel beoordeeld en kunnen nooit als een precedent dienen.

Kan het ruilen van goederen een ambulante activiteit zijn?

Ja. De personen die zich bezighouden met de activiteit van ruilhandel stellen objectieve daden van
koophandel in de vorm van een aankoop met het oog op de herverkoop en de verkoop die er het
gevolg van is. Onder het begrip 'verkoop' kan elke eigendomsoverdracht mits tegenprestatie en dus
ook de ruil worden begrepen.Wanneer deze ruilacties gebeuren met een consument en plaatsvinden
buiten de vestigingseenheid geregistreerd in de KBO, verricht men een ambulante activiteit.

Is het uitdelen van folders een ambulante activiteit?

Neen, indien het uitdelen van de folders of het maken van promotie buiten de vestigingseenheid geen
aanleiding geeft tot een bestelling ter plaatse door de consument.

Ja, indien het uitdelen van de folders of het maken van promotie buiten de vestigingseenheid wel
aanleiding kan geven tot een bestelling ter plaatse door de consument.

Is de levering van online bestellingen een ambulante activiteit?

Neen. Het leveren van producten of diensten op zich is geen ambulante activiteit. In dit geval vindt de eigenlijke verkoop eerder plaats tijdens het online bestellen. Online bestellingen zijn als postorderverkoop vrijgesteld van de wettelijke bepalingen inzake ambulante activiteiten. Bijvoorbeeld het leveren van online bestellingen op buurderijen.

Wanneer is de machtiging ambulante activiteiten geldig?

De machtiging ambulante activiteiten is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn :

  • identiteitsbewijs: E-ID of voor niet-ingezeten en buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt;
  • bewijs verzekering: een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
  • Erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): bewijs dat aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid wordt voldaan wanneer voeding wordt verkocht.

Wat zijn de voorwaarden tot het uitoefenen van een ambulante activiteit door een buitenlander?

Voor een persoon in het buitenland gevestigd gelden dezelfde voorwaarden. Een buitenlander moet zich naar een erkend ondernemingsloket wenden om de machtiging ambulante activiteiten aan te vragen. Om een machtiging ambulante activiteiten als werkgever te verkrijgen moet de buitenlander
voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde (art. 16, KB).

In welke producten is een ambulante activiteit verboden?

De wetgeving op de ambulante activiteiten zelf verbiedt geen verkoop van bepaalde producten of diensten. Andere regelgeving kan wel de ambulante verkoop van bepaalde producten of diensten verbieden of regelen. Bijvoorbeeld de wapenwet die de verkoop van vuurwapens regelt of de “wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren” die het verhandelen van bepaalde dieren regelt.

Wat wordt verstaan onder tweedehandse goederen?

Sinds de wetswijziging van 2017 werd de wettelijke definitie van tweedehandse goederen opgeheven. Een gemeente kan via het reglement zelf bepalen wat tweedehandse goederen zijn.

Wanneer kan de gemeente een aanvraag voor een standplaats op weigeren?

Aanvragen voor een standplaats op het openbaar domein kan de gemeente of de concessiehouder onder meer weigeren op wettelijke gronden, gebaseerd op de wetgeving van de ambulante activiteiten zoals:

  • Wanneer de verkoop van bepaalde producten en diensten of categorieën van producten of diensten tijdens de uitoefening van de ambulante activiteiten de openbare orde of volksgezondheid, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Boek IX van het Wetboek van economisch recht, in het gedrang brengen.
  • De machtiging ambulante activiteiten of de bijhorende documenten niet in orde zijn of niet conform de wetgeving worden gebruikt.
  • De modaliteiten uit een gemeentelijk reglement niet worden gerespecteerd.

Ze kan het, indien van toepassing, ook weigeren op grond van andere wetgeving, bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, voedselveiligheid enz. Echter, zij moet zorgen dat de weigering niet indruist tegen de principes van de Dienstenrichtlijn.

Welke bevoegdheid heeft een marktcommissie?

Een marktcommissie heeft enkel een adviserende bevoegdheid.

Wat is een marktplan?

Voor elke openbare markt moet de gemeente of de concessionaris een plan van de standplaatsen opmaken en bijhouden. Het plan van de standplaatsen, ook vaak het marktplan genoemd, is een onderdeel van het gemeentelijk reglement.

De wet legt geen vormvereisten op. Belangrijk is dat de informatie over de standplaatsen duidelijk, ondubbelzinnig en volledig is en niet leidt tot interpretaties.

Mag een gemeente een standplaats op een openbare markt definitief opheffen?

Ja. Als de gemeente of de concessionaris een standplaats op een openbare markt definitief opheft, moet ze sinds de wetswijziging van 2017 een minimum opzegtermijn van 6 maanden respecteren. Enkel in geval van absolute noodzakelijkheid is deze minimale termijn van 6 maanden niet van toepassing. Bijv. bij dringende werken aan nutsvoorzieningen zoals een breuk in de waterleiding, enz.

De definitieve opzegging is nodig wanneer de ambulante handelaar definitief zijn standplaats verliest. Bijvoorbeeld wanneer hij na een verhuis naar een tijdelijk ander marktplaats niet terug exact dezelfde standplaats mag innemen.

Mag de gemeente de standplaatsen op de openbare markt specialiseren?

Ja. De gemeente of de concessionaris kan zowel aan de standplaatsen per abonnement als aan de standplaatsen toegewezen van dag tot dag een specialisatie toekennen. Voorbeelden van specialisaties zijn textiel, voeding, … Men kan die categorieën eventueel nog verfijnen (damestextiel, kindertextiel, ...). Als de gemeente of de concessionaris aan een standplaats een specialisatie geeft, heeft dat voor gevolg dat op die standplaats enkel producten uit die specialisatie verkocht mogen worden.

Hoe groter en specifieker de specialisatie, des te beperkter is de beweegruimte bij het toekennen van een standplaats. Daarenboven dient de specialisatie te worden gemotiveerd. Dit zal steeds moeten gebeuren vanuit een ondersteuning van de economie en mag niet handel en ondernemend belemmerend zijn (zie dienstenrichtlijn). Bijvoorbeeld mag u geen kippenkraam weigeren om de lokale slager te beschermen (= protectionisme).

Is de gemeente vrij het standgeld te bepalen?

Ja. De gemeente is vrij via het reglement (eventueel apart retributiereglement) het standgeld te bepalen.

Hebben standwerkers voorrang bij het toewijzen van standplaatsen met abonnement?

De gemeente kan sinds de wetswijziging van 2017 zelf via het reglement beslissen of standwerkers voorrang krijgen bij de toewijzing van de standplaatsen met abonnement op de openbare markt. Omdat sinds de wetswijziging van 2017 de wettelijke definitie van een standwerker geschrapt werd, bepaalt de gemeente zelf via het reglement de omschrijving van het begrip standwerker.

Wat is de duur van een standplaats met abonnement?

De gemeente bepaalt in haar reglement de duur van de abonnementen van haar openbare markt. Voor seizoensgebonden activiteiten kan de gemeente of de concessionaris er voor opteren om een abonnement toe te kennen dat slechts enkele maanden per jaar geldig is. Ze kan dan voor de overige maanden een ander abonnement toewijzen voor dezelfde standplaats.

Een gemeente kan opteren om bijvoorbeeld elke eerst zaterdag van de maand een abonnement op een bepaalde standplaats toe te kennen zolang de duur van het abonnement maar duidelijk en ondubbelzinning is.

Aan het einde van de periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.

Wanneer is een overdracht van een abonnement op een openbare markt mogelijk?

Een standplaats met abonnement kan worden overgedragen als aan drie voorwaarden voldaan is:

  • De overnemer is houder van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever.
  • De overnemer zet de specialisatie van de overlater verder op de overgedragen standplaats, tenzij de gemeente een wijziging van specialisatie toestaat.
  • Als het gemeentelijk reglement het aantal standplaatsen per onderneming beperkt, de onderneming van de overnemer dat aantal niet overschrijdt.

Een overgedragen standplaats kan binnen het eerste jaar na de overdracht niet opnieuw worden overgedragen, behalve na de expliciete goedkeuring van de gemeente.

Moet de overnemer dezelfde specialisatie van de overlater verder zetten ook al voorziet het marktplan geen specialisatie voor die standplaats?

Ja. De overnemer moet de producten of diensten die de overlater effectief op zijn overgedragen standplaats aanbood, verder zetten, zoniet doet dit het principe van de overdracht van de activiteit teniet en wordt de overdracht uitgehold en gereduceerd tot een overdracht van openbaar domein.

De gemeente kan een wijziging van specialisatie toestaan.

Moet de overlater van een standplaats op een openbare markt zijn ambulante activiteit stopzetten?

Neen. Sinds de wetswijziging van 2017 is het niet meer vereist dat de overlater zijn ambulante activiteiten stopzet. Op die manier kunnen ambulante handelaars hun activiteiten geleidelijk afbouwen.

Mag de overlater zijn standplaatsen op openbare markten aan meerdere overnemers overdragen?

Ja. Zo zijn startende ambulante handelaars niet direct genoodzaakt een hele zaak over te nemen maar kunnen geleidelijk hun zaak uitbouwen.

Mag de gemeente een standplaats op het openbaar domein definitief opheffen?

Ja. In tegenstelling tot de openbare markten is er geen minimum opzegtermijn voorzien in de wet. Zij zal de opzegtermijn en modaliteiten in haar gemeentelijk reglement moeten opnemen.

Wat is een ambulante activiteit op rondreizende wijze?

Bij een ambulante activiteit op rondreizende wijze verplaatst de handelaar zich regelmatig langs een traject met verschillende verkooppunten. Die verkooppunten neemt hij dan telkens voor een bepaalde duur in. Typisch voorbeeld is een ijsventer.

Welke goederen mag een particulier verkopen?

Een particulier mag enkel zijn private overschotten verkopen die het normaal beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan. Het gaat om goederen die de particuliere verkoper niet heeft aangekocht, niet heeft geproduceerd of niet heeft gekweekt met het oog op de verkoop ervan.

Wanneer mag een particulier de eigen goederen verkopen?

Wanneer de verkoop occasioneel blijft. Sinds de wetswijziging van 2017 kan de gemeente in een reglement het occasionele karakter preciseren.

Is een voorafgaande toestemming van de gemeente vereist?

De burgemeester of zijn afgevaardigde moet voorafgaand toestemming geven aan manifestaties die verschillende niet-professionele verkopers verenigt (bijvoorbeeld een rommelmarkt). Deze kan ze voorbehouden aan niet-professionele verkopers of ze uitbreiden tot professionelen. Hij kan het thema ervan ook specialiseren. De gemeente kan ook individuele particuliere verkopen (bijvoorbeeld garageverkopen) onderwerpen aan een voorafgaande toestemming.

Moet de organisator van een niet-commerciële verkoop zich identificeren?

Ja. Elke verkoper moet herkenbaar zijn via een kenmerk dat het mogelijk maakt de operatie te identificeren.

Is een toestemming niet-commerciële verkopen nodig voor geldcollectes?

Neen. Geldcollectes zijn geen ambulante activiteit. Geldcollectes op het openbaar domein kunnen in een politiereglement opgenomen zijn.

 

 

terug